Reuniones Científicas en el MARQ

EL CASTELL DE L’OCAIVE (PEDREGUER)

AUTORES: Antoni Banyuls i Pérez (Arquitecte) y Pasqual Costa Cholbi (Arqueòleg)

El castell de l’Ocaive se situa al sud-oest de la població de Pedreguer,dins el seu terme municipal, en el cim d’un penyal ubicat als peus de la muntanya Gran. El penyal es localitza en la vall del barranc Bo, on també s’ubica el poble de la Llosa de Camatxo. Aquesta vall és una antiga via de comunicació entre la costa i l’interior, en època medieval comunicava la ciutat de Dénia amb les comarques del sud a través del port de Tarnan (Coll de Rates) i si se seguia el riu Gorgos es podia arribar al Comtat.

El penyal calcari està rodejat de cingles, té una important defensa natural. Presenta una impressionant paret vertical en les cares nord i oest. A migdia i a llevant hi ha un vessant d’inclinació entre moderada i forta, segons els llocs, que acaba en un barranc. Aquest barranc desemboca en un tallat continuació de la paret vertical de la penya. Per a accedir al cim cal vorejar els cingles i entrar per migdia.

Si bé s’ha testimoniat l’ocupació del penyal de l’Ocaive des de l’Edat del Bronze, les estructures arquitectòniques que podem trobar al seu punt més alt daten d’època medieval (s. XIII-XIV). Es tracta de les restes d’una torre quadrangular de base atalussada sobre els penya-segats, amb la porta d’accés oberta al sud. També s’han trobat diverses estances comunicades per un carrer, com ara, un cos edificat de planta rectangular que s’interpreta com el cos de guàrdia, una cisterna o la porta d’accés. En un nivell inferior, cap a l’est, es conserva un aljub de planta rectangular i grans dimensions, construït en límit de l’albacar d’època andalusina (s. XII-XIII).

Des del castell les vistes són imponents, el que evidencia la seua ubicació estratègica per al control del territori. El castell de l’Ocaive (o Olocaiba en la documentació medieval) constituïa l’element central d’un districte castral que comprenia aproximadament l’actual terme de Pedreguer i part del de Gata de Gorgos, en el qual s’emplaçaven diverses alqueries que depenien de la fortificació en l’aspecte militar i administratiu.

La motivació de la intervenció arquitectònica i arqueològica ve marcada per la voluntat de l’Ajuntament de Pedreguer de fer una consolidació estructural del castell de l’Ocaive i la seua posada en valor. El projecte d’intervenció ha estat elaborat per l’arquitecte i professor de la Universitat d’Alacant Antoni Banyuls. Les actuacions que s’hi han realitzat tenen un triple vessant. En primer lloc, el reforçament i consolidació estructurals d’aquells elements arquitectònics del castell que presenten un risc imminent de pèrdua irreversible per col·lapse. Aquests elements arquitectònics romanien en una situació d’inestabilitat estructural en haver-se produït l’enfonsament de la base de les seues fàbriques. En segon lloc, les obres de prospecció i excavació arqueològica, d’acord amb les pautes indicades per l’arqueòleg Pasqual Costa, responsable del treball de camp, els informes arqueològics i les gestions necessàries per a la confecció final de la memòria tècnica. Aquesta fase, d’un gran interès científic, ha permès obtenir un coneixement més acurat de les estructures que el composaren i de l’evolució cronològica d’aquestes. Finalment, la posada en valor de les estructures arquitectòniques per tal de fer comprensible l’organització de l’espai del castell dins de la dualitat de les restes conservades objecte de la transformació feudal del castell andalusí, cosa que s’aconseguirà per mitjà de l’elevació fragmentària i escalonada dels diferents volums del grup d’edificis que configuren la fortificació, així com la reconstrucció parcial mitjançant les tècniques constructives originaries de portals i altres elements arquitectònics trets a la llum en la fase d’excavació arqueològica i la incorporació dels corresponents suports informatius.

Tot plegat, l’objectiu primordial no és només el de garantir la conservació del monument, d’una importància cabdal en l’origen de l’actual poble de Pedreguer, sinó també ampliar els coneixements de què disposem actualment a propòsit de la seua morfologia, paper i evolució cronològica, alhora que permetre als veïns i visitants de Pedreguer continuar gaudint del castell en condicions òptimes de seguretat i amb més informació al seu abast.A més a més, també s’obri l’oportunitat d’oferir un dinamitzador recurs cultural vinculat a la natura i al paisatge que permetrà entendre i difondre la història i les orígens del municipi als turistes que ens visiten. Les actuacions previstes pretenen valorar la rellevància del castell en l’articulació territorial de la comarca en l’època medieval.

L’excavació arqueològica i la rehabilitació del castell medieval de l’Ocaive han estat possibles per la inversió de l’Ajuntament de Pedreguer i a una subvenció a projectes locals d’actuació dels municipis de la Comunitat Valenciana susceptibles de cofinançament pel Programa Operatiu FEDER 2014-2020(2018/8193), de la Unió Europea. Aquesta subvenció va estar resolta positivament en una resolució de 30 d’agost de 2018 (DOGV, 8375/04.09.2018). L’ajuda ascendeix a un total de 139.004,74 € i representa un 40% del cost global de la intervenció prevista, valorada en 336.391,47 €. El 60% restant (197.386,73 €) s’haaportat per l’Ajuntament al llarg de les anualitats 2018 i 2019.

Aquesta no és, però, la primera actuació relacionada amb el castell de l’Ocaive. Prèviament,al desembre de 2016, va aconseguir-se lainscripció del monument al Registre General de Béns d’Interés Cultural (BIC)amb el codi d’identificació 17829. Durant el 2017 es van fer, d’una banda, laplanimetria topogràfica del monument (treballs dirigits per P. Costa i duts a terme per l’empresa Arpa Patrimonio SL)i, de l’altra, el seuestudi documental, realitzat per l’historiador Josep Torró, mitjançant un conveni entre l’Ajuntament de Pedreguer i la Universitat de València. La memòria valorada preparada per a sol·licitar la subvenció concedida s’ha enriquit amb totes aquestes aportacions, com també s’ha tingut en compte en el projecte d’intervenció.