Reuniones Científicas en el MARQ

Neus Anton Espí

Institut Universitari d’Investigació en Arqueologia i Patrimoni Històric, Universitat d’Alacant.

Neus Anton Espí

Institut Universitari d’Investigació en Arqueologia i Patrimoni Històric, Universitat d’Alacant.
neus.anton@ua.es 

Biography

Presència d’elements d’armament en tombes infantils de la Contestània i els territoris limítrofes.

 

L’objectiu d’aquest treball és mostrar la presència d’armament en les tombes infantils de les necròpolis ibèriques de la Contestània i les seues regions limítrofes, és a dir, aquelles necròpolis localitzades als territoris d’Alacant, Múrcia i Albacete que contem amb un estudi antropològic de les restes dels individus trobats. La intenció és senyalar l’existència de tombes infantils individuals amb aixovar armamentístic que els seus propietaris no van poder aconseguir o posseir per mèrits propis degut a la seua curta edat, sinó que han de manifestar un altre simbolisme cultural.  

Per tal de realitzar aquest anàlisi tindrem en compte, la varietat tipològica de les armes i la seua quantitat per tomba, així com l’edat i el sexe dels infants, aspectes molt importants, ja que el període de la infància es pot dividir en diferents etapes segons el desenvolupament físic i psíquic dels infants, que al seu torn condicionarà la seua acceptació dins de la comunitat. La presencialitat de les armes podria veure’s afectada per aquest factor. També farem un breu anàlisi d’aquelles tombes amb armes on apareixen infants juntament amb adults per tal de comparar-les amb els enterraments individuals d’infants. Encara que, degut a la falta d’anàlisis antropològics dels individus trobats a les necròpolis, sols podrem treballar amb una xicoteta mostra del total de les troballes realitzades.